Emisje akcji i obligacji

KIM JESTEŚMY?

Dom Maklerski Navigator to zespół specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Skupiamy się na pozyskiwaniu kapitału dla średnich i dużych firm na rynku kapitałowym.

Poprzez kompleksową ofertę usług w zakresie publicznych i prywatnych emisji akcji oraz obligacji, pozyskujemy kapitał od OFE, TFI, Asset Management, Towarzystw Ubezpieczeniowych, zamożnych inwestorów prywatnych oraz od inwestorów indywidualnych.

Nasz zespół przeprowadził ponad 30 transakcji na GPW (IPO, SPO, przejęcia odwrotne / fuzje) o łącznej wartości ponad 3 mld PLN oraz ponad 100 emisji obligacji o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld PLN.

DM Navigator jest również liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Obecnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

 • z rynku NewConnect: Blirt S.A., Jujubee S.A., Milestone Medical Inc., Gremi Media S.A., Creepy Jar S.A., 7Levels S.A., Starward Industries S.A.
 • z rynku Catalyst: Everest Capital sp. z o.o.

CO ROBIMY?

Kompleksowo przeprowadzamy transakcje pozyskania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu oraz bieżącej wiedzy w zakresie oczekiwań inwestorów, wskazujemy klientom optymalne warunki transakcji z punktu widzenia ich sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych.

Koordynujemy cały proces przygotowania i pozyskania kapitału, jak również w późniejszym etapie doradzamy spółkom w zakresie funkcjonowania na rynku publicznym (rynek regulowany GPW / NewConnect / Catalyst) – w celu budowania wartości firmy m.in. poprzez doradztwo corporate finance, transakcje M&A, dalsze pozyskiwanie finansowania, business consulting i wsparcie przy obowiązkach informacyjnych oraz relacjach inwestorskich.

Specjalizujemy się również w obszarze dematerializacji papierów wartościowych, a w szczególności akcji i obligacji korporacyjnych. Więcej niż co piąta niepubliczna spółka akcyjna lub emitent obligacji korporacyjnych korzysta z naszych usług w zakresie dematerializacji. Oznacza to, że DM Navigator jest zdecydowanym liderem w obszarze dematerializacji akcji i obligacji korporacyjnych.

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki)
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej
 • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów
 • budowa konsorcjum sprzedażowego
 • sporządzenie raportu analitycznego
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych)
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.

 

EMISJE OBLIGACJI

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji
 • pełnienie funkcji oferującego
 • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji)
 • pełnienie funkcji sponsora emisji
 • pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego
 • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
 • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji
 • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

 • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału
 • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej
 • uniezależnienie od finansowania bankowego
 • brak utraty kontroli nad spółką
 • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego
 • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych
 • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

 • dostęp do szerszego grona inwestorów
 • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów
 • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji
 • ograniczone obowiązki informacyjne
 • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu
 • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

POZOSTAŁE USŁUGI

Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem spółek na rynku kapitałowymi takie jak:

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków przez osoby zobowiązane
 • przygotowanie wzorców dokumentacji wewnętrznych
 • przygotowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych, w tym procedury obiegu i ujawniania informacji poufnych, polityki raportowania (ISR), procedury notyfikacyjnej,
 • szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych

Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie obowiązków informacyjnych znajdują się w dedykowanych zakładkach: 

=> OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 

REJESTRACJA I PRZECHOWYWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta emisji
 • pełnienie funkcji sponsora emisji dla emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
 • pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW
 • pełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego i agenta dokumentacyjnego
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych
 • prowadzenie depozytów akcji

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), wraz z wejściem w życie 1 lipca 2019 r. wprowadziły obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. W związku z tym w celu rejestracji obligacji czy certyfikatów inwestycyjnych w KDPW niezbędny jest przy każdej emisji udział agenta emisji lub pośrednika rejestracyjnego.

DM Navigator jest liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

Nowelizacja KSH z 30.08.2019 r. wprowadziła natomiast obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz S.K.K, tj.  od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i powinny zostać zarejestrowane w KDPW lub w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez dom maklerski, który posiada zgodę KNF na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.

Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie rejestracji i przechowywania papierów wartościowych znajdują się w dedykowanych zakładkach: 

=> AGENT EMISJI, SPONSOR EMISJI, POŚREDNIK REJESTRACYJNY

=> REJESTR AKCJONARIUSZY I DEMATERIALIZACJA AKCJI

 

DORADZTWO

 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
 • realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
 • doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
 • doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych

POŚREDNICTWO W OBROCIE

 • pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
 • przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
 • organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
 • koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje

Doświadczenie

Emisja obligacji serii A
13 mln zł
01.2021 +
Oferta akcji
3 mln zł
12.2020
Oferta akcji
9 mln zł
12.2020
Doradztwo w procesie akwizycji 100% akcji Fidelta od Galapagos N.V.
140 mln PLN
11.2020 +
Emisja udziałów
9 mln zł
11.2020
Oferta akcji
54 mln zł
11.2020
Emisja obligacji serii S i T
37,75 mln zł
10.2020 +
Emisja obligacji serii G
35 mln zł
10.2020 +
Oferta akcji
12 mln zł
09.2020
Oferta akcji
4 mln zł
07.2020
Kredyt z gwarancją BGK
- 25 mln zł
07.2020
Emisja obligacji serii C i D
- współoferujący
12 mln zł
07.2020
Refinansowanie
obligacji serii B
4 mln zł
05.2020 +
Emisja obligacji serii G
20 mln zł
04.2020 +
Emisja obligacji serii P
14,7mln zł
02.2020 +
Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu
18 mln zł
12.2019 +
Oferta akcji
3 mln zł
12.2019
Emisja obligacji serii F
65 mln zł
12.2019 +
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji do Viessmann Group
11.2019 +
Finansowanie dłużne dla dewelopera mieszkaniowego
10.2019 +
Emisja obligacji serii E
10 mln zł
08.2019
Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
127 mln zł
07.2019
Oferta akcji
3 mln zł
07.2019
Oferta akcji
7 mln zł
07.2019
Emisja obligacji serii E
30 mln zł
06.2019 +
Emisja obligacji serii N
22 mln zł
04.2019 +
Oferta akcji
10 mln zł
04.2019
Oferta prywatna akcji
2 mln zł
12.2018
Emisja obligacji serii B
5 mln zł
11.2018 +
Oferty prywatne akcji i wprowadzenie na NewConnect
5 mln zł
09.2018
Emisja obligacji serii B
10,5 mln zł
08.2018
Emisja obligacji serii F
15 mln zł
07.2018 +
Oferta prywatna akcji
3 mln zł
07.2018
Emisja obligacji serii E
30 mln zł
06.2018 +
Oferta prywatna akcji / pozyskanie funduszu Venture Capital
3mln PLN
05.2018
Emisja obligacji serii L
50 mln zł
03.2018 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
02.2018 +
Emisja obligacji serii A
60 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii O
9 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii E
100 mln zł
12.2017 +
Emisja obligacji serii K
55 mln zł
12.2017 +
Everest Finanse - przejęcie 100% udziałów w Tempo Finanse
11.2017
Oferta prywatna akcji i wprowadzenie na NewConnect
36 mln zł
11.2017
Emisja obligacji serii A
25 mln zł
11.2017
Pozyskanie inwestora finansowego dla Flavourtec
10.2017 +
Oferty akcji: publiczna i prywatna i wprowadzenie na NewConnect
3 mln zł
10.2017
Oferta publiczna
Skup akcji
8 mln zł
10.2017
Oferta prywatna akcji i
pozyskanie funduszu
Aqua Spark
12 mln zł
10.2017
Emisja obligacji serii D
75 mln zł
04.2017 +
D series bonds issue
20m PLN
04.2017
Emisja obligacji serii D
20 mln zł
04.2017 +
Oferta publiczna
Przymusowy wykup akcji
Kapitalizacja 9 mln zł
04.2017
Emisja obligacji serii C
35 mln zł
02.2017 +
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA
6,1 mln zł
02.2017
Emisja obligacji serii A
10 mln zł
12.2016 +
Emisja obligacji serii N
11 mln zł
12.2016
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex
10.2016 +
Emisja obligacji serii J
20 mln zł
10.2016 +
Emisja obligacji serii C
40 mln zł
07.2016 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
07.2016 +
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B
24,8 mln zł
07.2016
Emisja obligacji serii A
16 mln zł
06.2016 +
Przejęcie Gremi Inwestycje Sp. z o.o.
Kapitalizacja 57 mln zł
05.2016
Przejęcie Kuźnia Polska i wprowadzenie akcji na GPW
Kapitalizacja 607 mln zł
04.2016
Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B
25 mln zł
02.2016
Emisja obligacji serii D
7,9 mln zł
02.2016
Doradztwo przy emisji obligacji serii I
20 mln zł
01.2016
Pierwsza oferta publiczna (IPO)
36 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii B
30 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii C
10 mln zł
12.2015 +
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania
11.2015 +
Emisja obligacji serii H
5 mln zł
11.2015
Emisja obligacji serii D
3 mln zł
10.2015 +
Emisja obligacji serii F
5 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
8 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
3,3 mln zł
09.2015 +
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi
08.2015 +
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur
07.2015 +
Emisja obligacji serii C
30 mln zł
06.2015 +
Emisja obligacji serii E
20 mln zł
05.2015 +
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS
05.2015 +
Przejęcie odwrotne Jupiter S.A. przez KCI S.A.
Kapitalizacja 53 mln zł
04.2015
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.
04.2015 +
Emisje obligacji serii A i B
40 mln zł
04.2015 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
04.2015 +
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI
03.2015 +
Emisja obligacji serii A
30 mln zł
10.2014 +
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA
09.2014 +
Emisja obligacji serii A
5 mln zł
09.2014 +
Emisja obligacji
5 mPLN
09.2014
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki
09.2014 +
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol
09.2014 +
Emisja obligacji serii C
3 mln zł
05.2014 +
Emisja obligacji zamiennych na akcje
123 mln zł
02.2014
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard
12.2013 +
Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect
Accelerated Book-Building
7 mln zł
08.2013
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce
07.2013 +
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.
12.2012 +
Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst
25 mln zł
11.2012
Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst
10 mln zł
11.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.
11.2012 +
Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.
10.2012 +
Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect
03.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen
07.2011
Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.
07.2011
Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.
05.2011
Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect
03.2011 +
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
03.2011 +
Doradztwo przy podziale MPM Product
02.2011
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB
11.2010
Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic
08.2010
Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda
07.2010 +
Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.
07.2010
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału
03.2010 +
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S
06.2009 +
Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych
05.2009 +
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW
05.2009 +
Doradztwo dla większościowych udziałowców
05.2009
Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company
05.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Hydrapres S.A. na NewConnect
03.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect
11.2008 +
Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
07.2008 +
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau
06.2008 +
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.
05.2008 +
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco
01.2008
Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego
12.2007
Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.
10.2007
Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.
09.2007 +
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar
07.2007
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.
05.2007
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy
01.2007
Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.
01.2007 +

Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital (Navigator Capital). Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]