Polityka prywatności

[informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez

Dom Maklerski Navigator rejestru akcjonariuszy]

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do:

 • pełnomocników, reprezentantów Spółek, dla których Dom Maklerski Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy,
 • akcjonariuszy tych Spółek, ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji,
 • osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy
 • innych użytkowników Aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307).

Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy dostępny na: www.dmnavigator.pl
adres e-mail: biuro@dmnavigator.pl
telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33
Pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@dmnavigator.pl .

 

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

Cel Podstawa Okres przechowywania
 1. realizacja umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych

 

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO wykonanie obowiązków prawnych tj.  art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych

do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy
2. prowadzenie konta akcjonariusza art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda do czasu cofnięcia zgody

3. składanie reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dbanie o jakość obsługi i wizerunek rok od czasu rozpatrzenia reklamacji

4. marketing bezpośredni

 

art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  zwiększenie dochodów i wizerunek do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu
5. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  obrona interesów 6 lat od czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy

 Informacja na temat wyrażenia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń;
 • adres poczty elektronicznej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej;

ponadto dla akcjonariuszy obowiązkowe jest podanie następujących danych:

 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu, jeśli chcą Państwo ustanowić Konto Akcjonariusza.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja na temat źródła pochodzenia danych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Spółek, dla których Administrator prowadzi rejestr akcjonariuszy, od jej akcjonariuszy lub bezpośrednio od Państwa.