Przechowywanie i rejestrowanie papierów

KIM JESTEŚMY?

Dom Maklerski Navigator, posiadając licencję na prowadzenie rachunków papierów wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, świadczy kompleksowe usługi w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych, w tym w szczególności obligacji, akcji i certyfikatów inwestycyjnych.

Nasz zespół specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie z różnych firm inwestycyjnych z zakresu ewidencjonowania papierów wartościowych. Przez ostatnie lata prowadziliśmy ewidencje obligacji i depozyty akcji dla wielu emitentów oraz wielokrotnie, jako agent emisji przed KDPW, doprowadziliśmy do dematerializacji papierów wartościowych. Prowadzenie wielu ewidencji ugruntowało nam procesy pozwalające na obsługę świadczeń pieniężnych wynikających z przechowywanych papierów wartościowych, wraz z wypełnieniem obowiązków podatkowych z nich wynikających, oraz sprawne wystawianie osobom uprawnionym świadectw depozytowych.

DM Navigator jest liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich, tj. więcej niż co piąta emisja obligacji jest rejestrowana przez DM Navigator.

CO ROBIMY?

Usługi Domu Maklerskiego Navigator w obszarze przechowywania i rejestrowania papierów obejmują:

 • wsparcie emitenta w zakresie uzyskania kodu LEI i statusu uczestnika w KDPW w typie emitent
 • rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta emisji
 • pełnienie funkcji sponsora emisji dla emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
 • pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW
 • pełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego i agenta dokumentacyjnego
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych
 • prowadzenie depozytów akcji
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Dom Maklerski Navigator wspiera emitentów na każdym etapie procesu emisji, tak by proces ich emisji, rejestracji a następnie obsługi, przebiegał sprawnie i terminowo.

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji znajduje się poniżej.

AGENT EMISJI

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wraz z wejściem w życie 1 lipca 2019 r., wprowadziły obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Agent emisji jest niezbędny dla:

 • wszystkich emisji obligacji, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO
 • wszystkich emisji certyfikatów FIZów niepublicznych

Obowiązki agenta emisji obejmują:

 • weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa;
 • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;
 • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w Regulaminie KDPW oraz weryfikację czy zasady obsługi zobowiązań emitenta zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;
 • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
 • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy

Dom Maklerski Navigator wspiera emitentów w cały procesie przygotowania do dematerializacji, w tym w zakresie uzyskania kodu LEI oraz uzyskania statusu uczestnika KDPW w typie emitent – są to niezbędne elementy do rejestracji papierów w KDPW. Poniższy wykres przedstawia schemat współpracy pomiędzy agentem emisji  a emitentem:

agent

DM Navigator jest zdecydowanym liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przed KDPW w zakresie rejestracji papierów wartościowych, dla których nie ma obowiązku posiadania agenta emisji, o który mowa powyżej.

Pośrednik rejestracyjny jest niezbędny dla:

 • emisji obligacji, dla których nie ma obowiązku agenta emisji
 • emisji certyfikatów FIZów publicznych
 • emisji akcji rejestrowanych w KDPW

Obowiązki pośrednika rejestracyjnego obejmują:

 • wsparcie emitenta w zakresie uzyskania kodu LEI i statusu uczestnika w KDPW w typie emitent
 • koordynacja całego procesu rejestracji w KDPW
 • przygotowanie kompletu dokumentów związanych z rejestracją, tj. niezbędnych wniosków i oświadczeń
 • rozksięgowanie papierów na rachunki maklerskie inwestorów / konto sponsora

Poniższy wykres przedstawia schemat współpracy pomiędzy pośrednikiem rejestracyjnym  a emitentem:

posrednik

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na prowadzeniu na zlecenie emitenta rejestru sponsora emisji dla inwestorów, którzy nie posiadają lub nie wskażą emitentowi rachunku papierów wartościowych.

Obowiązki sponsora emisji obejmują:

 • prowadzenie ewidencji inwestorów, którzy nie posiadają rachunków maklerskich lub ich nie wskażą emitentowi
 • pośredniczenie w wypłacie świadczeń do inwestorów ujawnionych na koncie sponsora
 • wypełnianie obowiązków podatkowych z tytułu wypłaconych świadczeń
 • wydawanie osobom uprawnionym świadectw depozytowych
 • aktualizacja danych wykazanych w rejestrze sponsora oraz ustanawianie blokad/zastawów
 • wydawanie obligacji na rachunki maklerskie obligatariuszy

AGENT PŁATNICZY

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przez firmę inwestycyjną w KDPW w zakresie rejestracji zdarzeń związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych realizowanych za pośrednictwem KDPW.

Obowiązki agenta płatniczego obejmują:

 • przekazywanie do KDPW i odbieranie od KDPW oświadczeń i informacji dotyczących realizacji przez KDPW obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych
 • pośredniczenie w przekazywaniu do KDPW środków pieniężnych na potrzeby wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych

Funkcja agenta płatniczego jest funkcją fakultatywną i może być atrakcyjna dla emitentów wielu serii w celu scedowania obowiązków związanych z wypłacanymi świadczeniami.

Dodatkowo funkcja ta może być połączona z funkcją agenta kalkulacyjnego, którego zadania obejmują:

 • sporządzanie i przesyłanie do Emitenta oraz inwestorów instytucjonalnych tabel odsetkowych dla każdego okresu odsetkowego
 • wyliczanie i przesyłanie do Emitenta oraz inwestorów instytucjonalnych wyliczenia innych świadczeń wynikających z papierów wartościowych

Podsumowanie funkcji w zakresie rejestracji i obsługi obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych

REJESTR AKCJONARIUSZY

W myśl noweli KSH z 30 sierpnia 2019 r., od 1 stycznia 2021 akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu, tj. będą musiały być zdematerializowane poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie prowadzonym przez KDPW. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w formie elektronicznej przez dom maklerski, posiadający licencję na prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy.

Dom Maklerski Navigator SA, jak jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych, oferuje kompleksowe usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z nowymi wymogami KSH, tj. w szczególności:

 • wsparcie spółki w zakresie przygotowania do wprowadzonych zmian
 • utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zgodnie z wymogami KSH
 • dokonywanie wszelkich operacji w ramach rejestru wynikających np. z umów sprzedaży, blokad akcji, umów typu lock-up, zastawów zwykłych, zastawów rejestrowych itp.
 • udostępnianie danych z rejestru akcjonariuszom oraz emitentowi akcji, zgodnie z wymogami KSH
 • wystawianie świadectw rejestrowych

Po więcej informacji zapraszamy na naszą dedykowaną stronę => REJESTR AKCJONARIUSZY

 

DLACZEGO MY?

Więcej niż co piąta niepubliczna spółka akcyjna lub emitent obligacji korporacyjnych korzysta z naszych usług w zakresie dematerializacji. Oznacza to, że DM Navigator jest zdecydowanym liderem w obszarze dematerializacji akcji i obligacji korporacyjnych.

Agent_statsy

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i kontaktu w celu nawiązania współpracy.

Doświadczenie

Emisja obligacji serii A
13 mln zł
01.2021 +
Oferta akcji
3 mln zł
12.2020
Oferta akcji
9 mln zł
12.2020
Doradztwo w procesie akwizycji 100% akcji Fidelta od Galapagos N.V.
140 mln PLN
11.2020 +
Emisja udziałów
9 mln zł
11.2020
Oferta akcji
54 mln zł
11.2020
Emisja obligacji serii S i T
37,75 mln zł
10.2020 +
Emisja obligacji serii G
35 mln zł
10.2020 +
Oferta akcji
12 mln zł
09.2020
Oferta akcji
4 mln zł
07.2020
Kredyt z gwarancją BGK
- 25 mln zł
07.2020
Emisja obligacji serii C i D
- współoferujący
12 mln zł
07.2020
Refinansowanie
obligacji serii B
4 mln zł
05.2020 +
Emisja obligacji serii G
20 mln zł
04.2020 +
Emisja obligacji serii P
14,7mln zł
02.2020 +
Kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Poznaniu
18 mln zł
12.2019 +
Oferta akcji
3 mln zł
12.2019
Emisja obligacji serii F
65 mln zł
12.2019 +
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji do Viessmann Group
11.2019 +
Finansowanie dłużne dla dewelopera mieszkaniowego
10.2019 +
Emisja obligacji serii E
10 mln zł
08.2019
Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
127 mln zł
07.2019
Oferta akcji
3 mln zł
07.2019
Oferta akcji
7 mln zł
07.2019
Emisja obligacji serii E
30 mln zł
06.2019 +
Emisja obligacji serii N
22 mln zł
04.2019 +
Oferta akcji
10 mln zł
04.2019
Oferta prywatna akcji
2 mln zł
12.2018
Emisja obligacji serii B
5 mln zł
11.2018 +
Oferty prywatne akcji i wprowadzenie na NewConnect
5 mln zł
09.2018
Emisja obligacji serii B
10,5 mln zł
08.2018
Emisja obligacji serii F
15 mln zł
07.2018 +
Oferta prywatna akcji
3 mln zł
07.2018
Emisja obligacji serii E
30 mln zł
06.2018 +
Oferta prywatna akcji / pozyskanie funduszu Venture Capital
3mln PLN
05.2018
Emisja obligacji serii L
50 mln zł
03.2018 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
02.2018 +
Emisja obligacji serii A
60 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii O
9 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii E
100 mln zł
12.2017 +
Emisja obligacji serii K
55 mln zł
12.2017 +
Everest Finanse - przejęcie 100% udziałów w Tempo Finanse
11.2017
Oferta prywatna akcji i wprowadzenie na NewConnect
36 mln zł
11.2017
Emisja obligacji serii A
25 mln zł
11.2017
Pozyskanie inwestora finansowego dla Flavourtec
10.2017 +
Oferty akcji: publiczna i prywatna i wprowadzenie na NewConnect
3 mln zł
10.2017
Oferta publiczna
Skup akcji
8 mln zł
10.2017
Oferta prywatna akcji i
pozyskanie funduszu
Aqua Spark
12 mln zł
10.2017
Emisja obligacji serii D
75 mln zł
04.2017 +
D series bonds issue
20m PLN
04.2017
Emisja obligacji serii D
20 mln zł
04.2017 +
Oferta publiczna
Przymusowy wykup akcji
Kapitalizacja 9 mln zł
04.2017
Emisja obligacji serii C
35 mln zł
02.2017 +
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA
6,1 mln zł
02.2017
Emisja obligacji serii A
10 mln zł
12.2016 +
Emisja obligacji serii N
11 mln zł
12.2016
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex
10.2016 +
Emisja obligacji serii J
20 mln zł
10.2016 +
Emisja obligacji serii C
40 mln zł
07.2016 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
07.2016 +
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B
24,8 mln zł
07.2016
Emisja obligacji serii A
16 mln zł
06.2016 +
Przejęcie Gremi Inwestycje Sp. z o.o.
Kapitalizacja 57 mln zł
05.2016
Przejęcie Kuźnia Polska i wprowadzenie akcji na GPW
Kapitalizacja 607 mln zł
04.2016
Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B
25 mln zł
02.2016
Emisja obligacji serii D
7,9 mln zł
02.2016
Doradztwo przy emisji obligacji serii I
20 mln zł
01.2016
Pierwsza oferta publiczna (IPO)
36 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii B
30 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii C
10 mln zł
12.2015 +
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania
11.2015 +
Emisja obligacji serii H
5 mln zł
11.2015
Emisja obligacji serii D
3 mln zł
10.2015 +
Emisja obligacji serii F
5 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
8 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
3,3 mln zł
09.2015 +
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi
08.2015 +
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur
07.2015 +
Emisja obligacji serii C
30 mln zł
06.2015 +
Emisja obligacji serii E
20 mln zł
05.2015 +
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS
05.2015 +
Przejęcie odwrotne Jupiter S.A. przez KCI S.A.
Kapitalizacja 53 mln zł
04.2015
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.
04.2015 +
Emisje obligacji serii A i B
40 mln zł
04.2015 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
04.2015 +
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI
03.2015 +
Emisja obligacji serii A
30 mln zł
10.2014 +
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA
09.2014 +
Emisja obligacji serii A
5 mln zł
09.2014 +
Emisja obligacji
5 mPLN
09.2014
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki
09.2014 +
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol
09.2014 +
Emisja obligacji serii C
3 mln zł
05.2014 +
Emisja obligacji zamiennych na akcje
123 mln zł
02.2014
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard
12.2013 +
Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect
Accelerated Book-Building
7 mln zł
08.2013
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce
07.2013 +
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.
12.2012 +
Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst
25 mln zł
11.2012
Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst
10 mln zł
11.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.
11.2012 +
Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.
10.2012 +
Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect
03.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen
07.2011
Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.
07.2011
Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.
05.2011
Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect
03.2011 +
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
03.2011 +
Doradztwo przy podziale MPM Product
02.2011
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB
11.2010
Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic
08.2010
Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda
07.2010 +
Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.
07.2010
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału
03.2010 +
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S
06.2009 +
Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych
05.2009 +
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW
05.2009 +
Doradztwo dla większościowych udziałowców
05.2009
Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company
05.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Hydrapres S.A. na NewConnect
03.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect
11.2008 +
Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
07.2008 +
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau
06.2008 +
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.
05.2008 +
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco
01.2008
Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego
12.2007
Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.
10.2007
Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.
09.2007 +
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar
07.2007
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.
05.2007
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy
01.2007
Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.
01.2007 +

Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital (Navigator Capital). Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]